Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem

Dębe 34a, 62-817 Żelazków, tel.: 62 769 42 07

RODO

Obowiązek Informacyjny

Klauzula informacyjna

( rodzic/opiekun prawny)

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję Panią/Pana, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem
z siedzibą: Dębe 34a, 62-817 Żelazków reprezentowany przez
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem;

2)   administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Przemysława Kawalę nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym będzie się można skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: kawala_p@poczta.onet.pl, tel. 609 086 626;

3)  celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust.
1 lit. C Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

4)   podanie danych jest wymogiem ustawowym;

5)   odbiorcami Pani/Pana danych są: upoważnieni pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem oraz podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną;

6)  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

7)   Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz związanych z obsługą dziennika elektronicznego.

8)    przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych,
do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9)   może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębem promuje osiągnięcia uczniów na własnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych;

11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Administrator danych

Krystyna Glapa